Ledenvergadering 2020

Het bestuur van de Kamper Oranje Vereniging nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de ledenvergadering.

Deze zal gehouden worden op dinsdag 3 maart 2020 aanvang 19:30.

Locatie: Hotel van Dijk, IJsselkade 30 Kampen

 1. Opening voorzitter M. Bres.
 2. Mededelingen.
 3. Vaststellen notulen ledenvergadering 04-03-2019
 4. Jaarverslag secretaris 2019
 5. Financieel jaarverslag penningmeester 2019 en begroting 2020
 6. Verslag kascommissie en benoeming van nieuw commissielid voor het komende jaar.
 7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: M. Bres en G. Nijkamp
  verkiesbaar: R. Roorda, J. Dokter en B. Diender
 8. Programma 75 jaar bevrijding 2020
 9. Toelichting conceptprogramma 2020
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Namen van eventuele tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kunnen, ondersteund door tenminste 5 leden, tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend.

Het bestuur hoopt u te kunnen begroeten,

Namens het bestuur,

M. Bres, voorzitter