Ledenvergadering

Het bestuur van de Kamper Oranje Vereniging nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de ledenvergadering.

Deze zal gehouden worden op maandag 4 maart 2019 aanvang 19:30.

Locatie: Hotel van Dijk, IJsselkade 30 te Kampen.

   1. Opening voorzitter M. Bres.
  1. Mededelingen.
  2. Vaststellen notulen ledenvergadering 12-03-2018.
  3. Jaarverslag secretaris 2018.
  4. Financieel jaarverslag penningmeester 2018 en begroting 2019.
  5. Verslag kascommissie en benoeming van nieuw commissielid voor het komende jaar.
  6. Bestuursverkiezing:   Aftredend en herkiesbaar, A. van de Berg
   Aftredend en niet herkiesbaar R. Vos en J.Pruim
  1. Toelichting conceptprogramma 2019.
  2. Rondvraag.
  3. Sluiting.

Namen van eventuele tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kunnen, ondersteund door tenminste 5 leden, tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend.

Het bestuur hoopt u te kunnen begroeten,

Namens het bestuur,
M.Bres, voorzitter