Ledenvergadering

Het bestuur van de Kamper Oranje Vereniging nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de ledenvergadering.

Deze zal gehouden worden op Woensdag 15 maart aanvang 19:30.

Locatie: Restaurant Heer en Meester, Plantage 1 te Kampen

1.   Opening voorzitter M. Bres.

2.   Mededelingen.

3.   Vaststellen notulen ledenvergadering 05-03-2019

4.   Jaarverslag secretaris 2019 en 2022

5.   Financieel jaarverslag penningmeester 2019-2022 en begroting 2023

6.   Verslag kascommissie en benoeming van nieuw commissielid voor het komende jaar.

7.   Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar, naar aanleiding van rooster van aftreden.

8.   Toelichting conceptprogramma 2023

9.   Rondvraag.

10. Sluiting.

Namen van eventuele tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kunnen, ondersteund door tenminste 5 leden, tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend.

Het bestuur hoopt u te kunnen begroeten,

Namens het bestuur,

M. Bres, voorzitter