Reglement Lampionoptocht

AANMELDING
Opgave voor deelname aan de lampionoptocht is niet vereist.

AANRIJROUTE
De route voor A-groepen start vanaf de Burgwal (Kalverhekkenbos). Deelnemers moeten vanaf de Noordweg via de Hagenkade aanrijden en de aanwijzingen van de organisatie volgen. Aanmelden bij de inschrijfbus van de organisatie nabij de Kalverhekkenbrug. De route voor de B-groepen, begint op de Meeuwenweg. Aanmelden bij de organisatie hoek Groenestraat/ Meeuwenweg.

Muzikale begeleiding Kamper Korpsen, opstellen Vloeddijk tussen Broederweg en Meeuwenbrug. Deelnemende korpsen en volgorde in de lampionoptocht wordt jaarlijks vastgesteld.

ROUTE
Kalverhekkenbos (Burgwal), Schoolstraat, Oudestraat, Noordweg, Oranjesingel, Wilhelminalaan, Sint Jorisstraat, dr. Damstraat, Hanzelaan, Oostzeestraat, Oranjesingel, Noordweg, Burgwal. Beeindiging optocht Kalverhekkenbos (Burgwal).

STARTGELD
Alle deelnemers hebben recht op startgeld (startgeld A-Groepen € 75,-, B-Groepen € 20,-) en kunnen daarboven een geldprijs verdienen. Naast de geldprijzen en een bokaal wordt voor eerste prijswinnaars in de A-, B-groepen een wisselbeker beschikbaar gesteld.
Attentie: Bij slecht weer wordt u via de website van de KOV www.kamperoranjevereniging.nl vanaf 18.00 uur nader geïnformeerd.

BEOORDELING VAN DE DEELNEMERS DOOR DE JURY
Een jury beoordeelt de deelnemers overeenkomstig criteria die openbaar zijn en bekend kunnen zijn bij deelnemers.

ALGEMEEN
Er kunnen twee soorten groepen worden ingeschreven. Inschrijving vindt plaats op de avond van de Lampionoptocht tot uiterlijk 20.30 uur. Inschrijving is kosteloos. Deelname op eigen risico. De plaats voor de inschrijving wordt tijdig bekend gemaakt in de media en programma’s van de organiserende Oranjeverenigingen.

INDELING IN GROEPEN
A-GROEPEN;
particuliere groepen, versierde wagens, alsmede scholen, verenigingen, organisaties en instellingen e.d. (uitgezonderd politieke groeperingen) zulks ter beoordeling van de organiserende Oranjeverenigingen. Alle genoemde deelnemende groepen dienen samengesteld te zijn uit tenminste 10 personen.
B-GROEPEN; particuliere groepen en dergelijke samengesteld uit maximaal 9 personen, individuele deelnemers met versierde fietsen, wagentjes, autopeds en dergelijke.

ALGEMENE BEPALINGEN
1. Van alle deelnemers voor de A-groepen en B-groepen dient zich een vertegenwoordiger voor deelname aan te melden bij de inschrijving (de plaats van de inschrijving wordt bekend gemaakt op deze website, hier worden de nodige aanwijzingen en het deelnamenummer verstrekt.
2. Het ontvangen deelnamenummer dient goed zichtbaar bevestigd te worden op het voertuig. De linkervoorzijde heeft hierbij de voorkeur.
3. Tijdens de tocht dienen alle A-groepen een tussenafstand van maximaal 15 meter in acht te nemen. Andere deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
4. Tijdens de tocht is het meevoeren van brandende fakkels en open vuur ten strengste verboden.
5. Gelet op de brandpreventie dienen de nodige voorzorgsmaatregelen te worden genomen, b.v. door het meevoeren van een brandblusapparaat en/of (brand)dekens.
6. Het is de deelnemende A-groepen toegestaan in beperkte mate reclame mee te voeren in de vorm van borden met een maximale afmeting van totaal 1m x 1m tezamen. Voor B-groepen is het verboden reclame mee te voeren. Tevens is het verboden overmatige geluiden te maken en folders, snoep enz. te verspreiden.
7. Deelnemers zijn verplicht een zo groot mogelijke inspanning te doen voor het voeren van feestverlichting in de vorm van lampions.
8. Te allen tijde zijn de deelnemers verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
9. De maximale afmetingen van de deelnemende wagens in de A-groepen zijn vastgesteld op: hoogte 4,00 meter, breedte 2,55 meter en lengte 15,00 meter.
10. Het is niet toegestaan in de lampionoptocht luide (disco) muziek te maken. Dit verstoort de muziek van de verschillende muziekkorpsen.

Extra informatie:
De organisatie vraagt bijzondere aandacht voor de trekkende voertuigen. Vanwege de veiligheid moeten trekkende voertuigen zo klein mogelijk zijn. Hierbij kan als maatstaf dienen dat de versierde wagen voldoende zichtbaar blijft. Vrachtauto’s als trekkende voertuigen worden niet toegestaan.

Bekendmaking uitslag
De totale uitslag wordt op diverse plaatsen via een uitslagenlijst bekend gemaakt. Onder andere op de volgende plaatsen: website KOV, spellenfestival Oudestraat en bij Intertoys, Oudestraat.

PRIJSUITREIKING
De bekendmaking van de totale uitslag en de uitreiking van de prijzen aan de winnaars in de verschillende categorieën, vindt plaats op Koningsdag ‘s ochtends bij het meezing festijn, in de muziektent op de Nieuwe Markt. Afhalen geldprijzen door deelnemers Lampionoptocht. Zie voor actuele gegevens de website van de KOV.

RECLAMEKARAVAAN
Door de gezamenlijke Oranjeverenigingen wordt ook dit jaar, een half uur voorafgaande aan de lampionoptocht, een reclamestoet georganiseerd. De volgende voorwaarden dienen in acht te worden genomen:
• Aan de reclamekaravaan van de lampionoptocht kan worden deelgenomen indien aan door de organisatoren te bepalen voorwaarden wordt voldaan.
• Het uitdelen van reclame in de vorm van flyers, snoep, stickers, etc. is niet toegestaan.
• Reclame van/voor politieke partijen en actiegroepen is niet toegestaan.
• De deelnemers dienen zich uiterlijk een half uur voor de aanvang van de optocht te melden bij de administratie (op de startplaats aanwezig) voor het in ontvangst nemen van een deelnemersbewijs en eventueel op te volgen aanwijzingen. Het deelnemersbewijs dient getoond te worden zo vaak als dit door de organisatoren wordt verlangd.
• Deelnemers dienen zich in de optocht te houden aan een maximale snelheid van 5 km per uur, en dienen daarnaast alle aanwijzingen door de organisatoren gegeven op te volgen. Als blijkt dat u zonder aanwijsbare redenen stil gaat staan tijdens de tocht zullen er door de organisatoren maatregelen genomen worden.
• Uitingen die verband houden met Sinterklaas of Kerstman en dergelijke zijn niet toegestaan. Tevens is het verboden overmatige geluiden te maken en folders, snoep enz. te verspreiden.
• Deelname is mogelijk als bij de aanmelding per voertuig of object € 125,– betaald wordt
• De te volgen route is gelijk aan de route van de lampionoptocht en hier mag onder geen enkele voorwaarde van worden afgeweken.
• De organisatoren zijn bevoegd deelnemers te weigeren zonder opgaaf van redenen.

OPSTELPLAATS RECLAMEKARAVAAN:
Op de Vloeddijk tussen Bolwerk en de Meeuwenbrug. U dient de Vloeddijk op te rijden vanaf het Bolwerk tegen de rijrichting in.

COLLECTE.
Tijdens de lampionoptocht wordt in verband met de hoge onkosten een collecte gehouden onder het publiek. Collectanten lopen vooruit met een collectebus en vragen een financiële bijdrage voor de instandhouding van de Lampionoptocht.